Vlaamse aanpassingspremie

Wat? 

De Vlaamse aanpassingspremie is een premie voor 65-plussers die hun woning in het Vlaamse Gewest willen aanpassen aan de noden van het ouder worden. Je kan de premie krijgen als je bv. technische hulpmiddelen installeert of verbouwingen doet om jouw woning toegankelijker te maken.

Voorwaarden: 

Je kan de aanpassingspremie aanvragen als bewoner of verhuurder.

 • Je wordt beschouwd als bewoner als jij en de persoon waarmee je samenwoont of gehuwd bent, de woning op de aanvraagdatum zelf bewoont op grond van een zakelijk recht, of een huurovereenkomst hebt voor 3 jaar of langer.
  • Opgelet: als de bejaarde inwoont bij een zoon of dochter, dan moet de eigenaar van de woning (zakelijk recht) de aanvraag indienen. Het inkomen waarmee rekening wordt gehouden is altijd dat van de inwonende bejaarde voor wie de premie wordt aangevraagd en dat van de eventuele samenwonende partner).
    

Je wordt beschouwd als verhuurder als jij en de persoon waarmee je samenwoont of gehuwd bent, de woning op de aanvraagdatum verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor (SVK) voor minstens 9 jaar.

Om een aanpassingspremie te krijgen, moet je voldoen aan een aantal voorwaarden i.v.m. jouw leeftijd, jouw inkomen, jouw woning en de facturen:

Leeftijd
Jezelf als aanvrager, jouw partner of een inwonend gezinslid - tot de tweede graad (geen oom, tante, nicht of neef) -  moet minstens 65 jaar oud zijn op de datum van de aanvraag.

Inkomen
Het inkomen van de 65-plusser voor wie de aanpassingen worden uitgevoerd (en de persoon waarmee die samenwoont of gehuwd is) mag niet meer bedragen dan:

 • 31.870 euro voor 1 aanvrager zonder persoon ten laste
 • 44.620 euro voor 1 aanvrager met 1 persoon ten laste, te verhogen met 3.570 euro per bijkomende persoon ten laste
 • 44.620 euro voor 2 aanvragers, te verhogen met 3.570 euro per bijkomende persoon ten laste.
   

Personen ten laste zijn ofwel inwonende minderjarige kinderen, inwonende meerderjarige kinderen waarvoor kinderbijslag of wezenbijslag wordt uitbetaald, of inwonende personen die ernstig gehandicapt zijn. Wanneer de aanvrager zelf een erkende handicap heeft, wordt die ook meegeteld als persoon ten laste.

Opgelet: sinds 1 juni 2019 bestaat het inkomen uit de som van:

 • gezamenlijk belastbaar inkomen
 • afzonderlijk belastbaar inkomen
 • leefloon
 • inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap (ivt)
 • beroepsinkomen uit het buitenland of verkregen bij een Europese of internationale instelling.
   

Wonen-Vlaanderen zal kijken naar het laatst gekende aanslagbiljet tot maximaal 3 jaar geleden (in de praktijk meestal het inkomen van 2 jaar voor de aanvraag, maar mogelijk ook inkomen van 1 jaar of 3 jaar voor de aanvraagdatum).

Het inkomen van de aanvrager-verhuurder (die zijn woning verhuurt aan een SVK) mag niet meer bedragen dan 62.670 euro.

Woning
De woning moet de hoofdverblijfplaats zijn van de aanvrager en in het Vlaamse Gewest liggen. De 65-plusser mag op de datum van aanvraag geen andere woning volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben, tenzij het een ongeschikte woning was die door de 65-plusser bewoond werd.

Facturen
De facturen mogen niet ouder zijn dan 2 jaar op de aanvraagdatum en de voorgelegde facturen moeten in totaal minstens 1.200 euro (inclusief btw) bedragen. De facturen moeten op naam van de aanvrager staan en de volgende gegevens bevatten:

 • de naam, het adres en het btw-nummer van de leverancier of aannemer
 • de datum van afgifte van de factuur
 • het factuurnummer
 • jouw naam en jouw adres (aanvrager)
 • het adres waar de werkzaamheden uitgevoerd zijn (werfadres)
 • datum van de uitvoering van de werkzaamheden
 • een gedetailleerde omschrijving van de werkzaamheden of leveringen (eventueel gedetailleerd bestek, offerte of bestelbon als bijlage)
 • de kostprijs per onderdeel en de btw apart.
   

Voer je de werken zelf uit, dan moeten bovenstaande gegevens ook vermeld worden op het bewijs van de materiaalaankopen (met uitzondering van de datum van de uitvoering).

De premie wordt berekend op basis van de ingediende facturen.

De lijst van werken die in aanmerking komen voor de aanpassingspremie is verdeeld in verschillende categorieën, met per categorie een vast premiebedrag.

Voeg een kopie van jouw facturen bij jouw dossier. Bewaar jouw originele facturen steeds tot jouw dossier volledig afgerond is. Je bent ook verplicht de betalingsbewijzen van de facturen tot 2 jaar na de uitbetaling van de premie bij te houden en ze onmiddellijk voor te leggen op verzoek van het agentschap Wonen-Vlaanderen.

Aantal aanvragen
In een periode van 10 jaar (vanaf de aanvraag van de eerste premie), kan je als persoon en per woning in totaal maximaal 3 keer een aanpassingspremie en/of verbeteringspremie aanvragen. Je moet er wel voor zorgen dat elke aanvraag betrekking heeft op een andere categorie van werken.

Let op:

 • De aanpassingspremie heeft maar 2 categorieën. Dus je kan maar 2 keer een aanpassingspremie aanvragen in 10 jaar.
 • Tot en met 31 mei 2019 kon je nog een verbeteringspremie aanvragen voor een andere categorie van werken (max. 3 premies in totaal). Die verbeteringspremie is stopgezet op 1 juni 2019.
   

De aanvragen mogen elkaar overlappen. Je moet niet wachten tot je bevestiging hebt gekregen van jouw eerste aanvraag om een tweede aanvraag in te dienen.

Hoe? 

Je kan de aanpassingspremie pas aanvragen na de uitvoering van de werken.

Je kan de aanpassingspremie aanvragen

 • met een digitaal aanvraagformulier dat je na het invullen afdrukt en opstuurt.
 • met een aanvraagformulier op papier dat je kan aanvragen bij Wonen-Vlaanderen.
   

Voeg een kopie van alle facturen en de nodige attesten bij jouw aanvraag. Opgelet: als de details van de werken niet vermeld staan op de factuur, maar op een bestelbon of offerte, dan moet je ook een kopie van die bewijsstukken toevoegen aan de aanvraag.

Je stuurt de aanvraag op naar het adres dat op het formulier vermeld staat:

 • Je krijgt zo snel mogelijk een ontvangstmelding.
 • Een beslissing volgt binnen de 3 maanden na een correcte en volledige aanvraag.
 • De uitbetaling gebeurt 3 maanden na de beslissing.
   

Als Wonen-Vlaanderen binnen die termijn geen beslissing heeft genomen of als je niet akkoord gaat met de beslissing, kan je beroep aantekenen. Na de beslissingstermijn voor Wonen-Vlaanderen, of na weigering van jouw aanvraag, heb je 1 maand de tijd om beroep aan te tekenen. Verstuur jouw beroep altijd aangetekend.


Prijs? 
Financieel voordeel

De aanpassingspremie bedraagt per categorie steeds 50% van de som van de goedgekeurde facturen, btw inbegrepen (afgerond tot op het lagere tiental). De premie per categorie is nooit hoger 1.250 euro.

Regelgeving: 

Besluit Vlaamse Regering 18 december 1992: instelling van een aanpassingspremie en een verbeteringspremie voor woningen.

Ministerieel Besluit 27 september 2007: uitvoering besluit Vlaamse Regering 18 december 1992 houdende instelling van een aanpassingspremie en een verbeteringspremie voor woningen.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?