Plannen hogere overheid

Wat? 

Ook de hogere overheden maken ruimtelijke plannen op voor (delen van) het grondgebied van Roeselare. Dit zijn de Provincie West-Vlaanderen en het Vlaams Gewest (Departement Omgeving). Deze plannen doorlopen een wettelijk vastgelegd stappenplan. Hieronder is een overzicht van de plannen die in opmaak zijn en van de plannen die van kracht zijn.

PLANNEN IN OPMAAK

Provincie West-Vlaanderen

Provinciaal Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen

Het Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen is een ruimtelijk beleidsdocument. Het beschrijft de keuzes in functie van een goede ruimtelijke ordening én van de mogelijke toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. Dit beleidsplan ruimte vervangt het bestaande Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan.

Stand van zaken

Momenteel verwerkt de Provincie de ontvangen adviezen en reacties die tijdens de periode van publieke raadpleging van 5 september tot en met 4 december 2022 werden ingediend.

Genomen stappen

 • Op 17 maart 2022 keurde de Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen de Conceptnota voor het Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen goed.

 • Van 5 september tot en met 4 december 2022 liep over deze Conceptnota een publieke raadpleging. Tijdens deze periode konden reacties op deze conceptnota worden ingediend en werden 4 participatiemomenten georganiseerd.

 • Van 5 september tot en met 4 december 2022 liep ook de publieke inspraak van de kennisgeving van de Plan-MER die hoort bij de opmaak van dit Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen. Tijdens deze periode konden reacties op deze kennisgeving aan het team MER van het Departement Omgeving worden overgemaakt.
   

Volgende stappen

Eind dit jaar wordt de opmaak gestart van het voorontwerp van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte.

Meer informatie?

Meer informatie over dit dossier kan je raadplegen op de website van de Provincie: https://www.west-vlaanderen.be/beleidsplanruimte. Op deze website kan je bv. de Conceptnota raadplegen die in publieke raadpleging verscheen, de timing van het dossier, enz. .    

 

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Bedrijvigheid economische subregio Roeselare’

De Provincie West-Vlaanderen gaat op zoek naar nieuwe locaties voor bedrijventerreinen en maakt, in samenwerking met de gemeentes van de economische subregio Roeselare (Ardooie, Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lendelede, Moorslede, Roeselare en Staden), daarvoor het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (of PRUP) ‘Bedrijvigheid economische subregio Roeselare’ op.

Stand van zaken

Nu volgt een periode van inspraak, de publieke raadpleging, die loopt van maandag 12 februari 2024 tot en met vrijdag 12 april 2024:

 • Tijdens die periode kan iedereen de documenten inkijken via de website van de Provincie West-Vlaanderen of inkijken op het stadhuis: loket Omgeving (Delaerestraat 41, 8800 Roeselare), tijdens de openingsuren van de dienst en op afspraak.
 • Daarnaast kan iedereen ook inspraakreacties formuleren over de aangepaste voorgestelde zones voor bedrijvigheid, dit kan via het online inspraakformulier, e-mail, per post of tegen afgiftebewijs, meer info op de website van de Provincie West-Vlaanderen.
 • Er wordt op dinsdag 20 februari 2024 tussen 16u en 20u in OC De Tassche, Roeselaarsestraat 161 in Ardooie een infomoment georganiseerd waar vertegenwoordigers van de Provincie aanwezig zullen zijn om vragen te beantwoorden. Inschrijven voor het infomoment kan via de website van de Provincie West-Vlaanderen.

 

Genomen stappen

 • Op 14 april 2022 keurde de Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen de startnota van dit Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan goed.

 • Van 2 mei tot en met 1 juli 2022 liep over deze startnota een publieke raadpleging. Tijdens deze periode konden reacties op deze startnota worden ingediend en werden diverse infomarkten georganiseerd.

 • Op 5 oktober 2023 keurde de Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen de scopingnota van het Provinciaal Ruimtelijke Uitvoeringsplan goed. 
   

Volgende stappen

Na de periode van de publieke raadpleging worden de ontvangen adviezen en bezwaren verwerkt.

Meer informatie?

Neem contact op met de Provincie West-Vlaanderen op ruimtelijkeplanning [at] west-vlaanderen.be of 050 40 35 33

 

Vlaams Gewest

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Ventilus’

Het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Ventilus’ voorziet de aanleg van een nieuwe hoogspanningsluchtlijn doorheen West-Vlaanderen. Dit om de opgewekte stroom vanop de windmolenparken op zee naar het binnenland te brengen. Dit in het kader van het streven naar een koolstofarme productie van energie. 
Een onderdeel van dit project is het realiseren van een nieuwe hoogspanningsluchtlijn tussen Brugge en het hoogspanningsstation van Izegem.

Stand van zaken

De Vlaamse Regering ging op 7 juli 2023 over tot de voorlopige vaststelling van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Ventilus’. De periode van openbaar onderzoek zal lopen van 29 augustus tot en met 27 oktober 2023. Meer informatie over dit openbaar onderzoek kan je vinden op de volgende website van het departement omgeving: https://omgeving.vlaanderen.be/nl/gewestelijk-ruimtelijk-uitvoeringsplan-ventilus

Op deze website kan je bv. het specifieke tracé op perceelniveau nagaan, de documenten in openbaar onderzoek raadplegen, de manier waarop je tijdens de periode van openbaar onderzoek een inspraakreactie kan overmaken,… .

Genomen stappen

 • Op 29 maart 2019 keurde de Vlaamse regering de startnota voor het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan goed.

 • Van 29 april tot en met 27 juni 2019 liep over deze startnota een publieke raadpleging. Tijdens deze periode konden reacties op deze startnota worden ingediend.

 • Op 18 november 2022 en op 31 maart 2023 nam de Vlaamse Regering akte van de scopingnota en van de gewijzigde scopingnota.

 • Op 22 mei 2023 organiseerde het Departement Omgeving een plenaire vergadering omtrent het voorontwerp van Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan.

 • Op 7 juli 2023 stelde de Vlaamse Regering het voorontwerp van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Ventilus’ voorlopig vast.  
   

Volgende stappen

Na de periode van openbaar onderzoek worden de ontvangen adviezen en bezwaren door het Departement Omgeving verwerkt.

Meer informatie?

Meer informatie over dit dossier kan je raadplegen op de website van het Departement Omgeving: https://omgeving.vlaanderen.be/nl/gewestelijk-ruimtelijk-uitvoeringsplan-ventilus

 

PLANNEN VAN KRACHT

Provincie West-Vlaanderen

De Provincie heeft op het grondgebied van de Stad de volgende plannen uitgewerkt:

 

Vlaams Gewest

Het Vlaams Gewest heeft op het grondgebied van de Stad de volgende plannen uitgewerkt:

 • Het Gewestplan. Het Gewestplan met Koninklijk Besluit van 17 december 1979 en de Gewestplanswijziging met Koninklijk Besluit van 15 december 1998. Deze Gewestplannen kunnen geraadpleegd worden op de website van het Departement Omgeving: https://omgeving.vlaanderen.be/nl/gewestplan

 • Het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Afbakening Regionaalstedelijk Gebied Roeselare’. Dit Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan werd door de Vlaamse Regering op 21 november 2008 definitief vastgesteld. De deelgebieden 6, 7 en 11 van dit Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan werden hernomen bij besluit tot definitieve vaststelling door de Vlaamse Regering op 29 oktober 2010. Deze Ruimtelijke Uitvoeringsplannen kunnen geraadpleegd worden op de website van het departement Omgeving:

 • Het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘AVR’. Dit Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan werd door de Vlaamse Regering op 16 september 2016 definitief vastgesteld. Dit Gewestplan kan geraadpleegd worden op de website van het Departement Omgeving: https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/2ba01672-59b0-48cc-83c7-7737c072a15f

 • Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. In dit dossier werd:

  • De ‘strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen’ goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 20 juli 2018.

  • De ‘conceptnota bouwshift’ goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 22 februari 2022.

Deze documenten zijn te raadplegen op de website van het Departement Omgeving: https://omgeving.vlaanderen.be/nl/beleidsplan-ruimte-vlaanderen

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?