Waarschuwingsbericht

U moet inloggen om dit formulier te kunnen bekijken.

Aanvraag subsidie groenbemester

Aanvraagformulier voor de uitbetaling van de aanmoedigingspremie voor het inzaaien van groenbemesters (indienen voor 15 november van het jaar van inzaaien).

Opgemaakt in toepassing van de wet van 14 november 1983, betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen en de princiepsbeslissing van de gemeenteraad van 30 januari 1984, terzake.

De aanvrager:

  • Bevestigt dat de toelage aan hem/haar toegekend voor het betrokken begrotingsjaar volledig zal worden gebruikt voor het doel waarvoor zij is toegekend.
  • Verbindt er zich toe de betreffende toelage terug te betalen, indien deze toelage niet voor het aangeduide doel wordt aangewend.
  • Verleent daartoe toelating aan de door het college van burgemeester en schepenen aangestelde ambtenaar het gebruik van de toelage te controleren door nazicht van alle nuttige bewijsstukken.
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?