Subsidie groenbemester

Wat? 

Groenbemesters verbeteren de natuurlijke structuur en de humustoestand van de gronden. Ze verhinderen erosie en afspoeling en zijn milieuvriendelijk. Ze worden als organische meststof ingeploegd of geoogst als groenvoeder voor het vee. Land- en tuinbouwers kunnen een premie voor het inzaaien van groenbemesters krijgen.

Voorwaarden: 

Land- en tuinbouwers die op het grondgebied van stad Roeselare wonen en voldeden aan de meest recente telplicht kunnen een premie voor het inzaaien van groenbemesters krijgen.

Om in aanmerking te komen voor de aanmoedigingspremie moet minimum één hectare cultuurgrond van eenzelfde bedrijf ingezaaid zijn met een groenbemester/groenbedekker. Maximaal kan de premie toegekend worden voor vijf hectare van eenzelfde bedrijf.

De percelen die in aanmerking komen voor een premie, moeten bovendien gelegen zijn op het grondgebied van de stad Roeselare.

De volgende groenbemesters komen in aanmerking:

  • Alexandrijnse klaver, witte of rode klaver, andere klavers.
  • Wikken.
  • Italiaans raaigras, Westerwolds raaigras, Engels raaigras, hybride raaigras.
  • Festulolium.
  • Snijrogge, snijtriticale, zomerhaver, haver, rogge.
  • Bladkool, bladrammenas.
  • Raapzaad, boekweit, gele mosterd.
  • Lupinen, phacelia en tagetes.

Rapen en braakgronden die gesubsidieerd worden, zijn uitgesloten voor de premie.

De premie bedraagt voortaan € 80 per hectare per jaar, met een maximum van 7 hectare,  in te zaaien groenbemesters.

Hoe? 
  • Een schriftelijk verzoek tot het krijgen van de aanmoedigingspremie moet ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen van de stad Roeselare vóór 15 november van het jaar van het inzaaien.
  • Je kan je aanvraag ook online indienen.
Wat meebrengen? 
Prijs? 

De premie bedraagt € 80 per hectare per jaar, met een maximum van 7 hectare, in te zaaien groenbemesters.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?