Aanvraag subsidie grondontleding

Aanvraagformulier voor de uitbetaling van de premie voor een grondontleding (indienen voor 1 december van het dienstjaar).

Opgemaakt in toepassing van de wet van 14 november 1983, betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen en de princiepsbeslissing van de gemeenteraad van 30 januari 1984, terzake.

De aanvrager:

  • Bevestigt dat de toelage aan hem/haar toegekend voor het betrokken begrotingsjaar volledig zal worden gebruikt voor het doel waarvoor zij is toegekend.
  • Verbindt er zich toe de betreffende toelage terug te betalen, indien deze toelage niet voor het aangeduide doel wordt aangewend.
  • Verleent daartoe toelating aan de door het college van burgemeester en schepenen aangestelde ambtenaar het gebruik van de toelage te controleren door nazicht van alle nuttige bewijsstukken.
voorbeeld ondernemingsnummer: 0207.432.520
(aantal grondontledingen invullen)
(BE..-....-....-....)
Bestanden moeten kleiner zijn dan 32 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods xml.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 32 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png bmp tif txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods xml.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 32 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png bmp eps tif pict txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods xml.
Perceel 1:
Perceel 2:
Perceel 3:
Perceel 4:
Perceel 5:
x
Kan ik je helpen?