Lokale Adviescommissie De Watergroep (LAC)

Wat? 

In Roeselare is de waterleverancier de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, De Watergroep.

Wanneer je er niet in slaagt je facturen tijdig en correct te betalen, zal de Watergroep je naam doorgeven aan OCMW Roeselare om je uit te nodigen voor de Lokale Adviescommissie De Watergroep. OCMW Roeselare zit deze commissie voor. Eveneens zetelt er een vertegenwoordiger van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en een afgevaardigde van De Watergroep in de LAC.

OCMW Roeselare zal je dan per brief uitnodigen voor de zitting van de LAC. Een maatschappelijk werker zal voorafgaandelijk samen met jou zoeken naar de meest passende oplossing om de levering van water te blijven verzekeren. Indien er voor de LAC-zitting geen oplossing kan gevonden worden, zal er op de LAC-zitting een beslissing worden genomen.

Deze beslissing kan een afsluiting of heraansluiting zijn.

Het is altijd de bedoeling om met alle betrokken partijen tot een oplossing te komen. De LAC gaat uit van het basisprincipe dat elke persoon recht heeft op een minimale en ononderbroken levering van water voor huishoudelijk gebruik om menswaardig te kunnen leven.

Voorwaarden: 

De Watergroep moet de Lokale Adviescommissie toestemming vragen om je van water voor huishoudelijk gebruik af te sluiten:

 • • Als je weigert om met de Watergroep een regeling uit te werken voor de betaling van openstaande facturen.
 •  Of de gemaakte regeling niet nakomt.
 • • Als de Watergroep geen toegang krijgt tot de ruimte van de watermeter om de aansluiting of die watermeter te controleren.
 • • Als je weigert om de procedures te volgen voor de overname van de waterlevering of voor een vernieuwde indienststelling van de waterlevering.

Zelf kan je ook een verzoek sturen aan de LAC om heraangesloten te worden. Dit kan alleen als de reden voor afsluiting niet langer geldt en De Watergroep een verzoek tot heraansluiting heeft geweigerd.

Hoe? 
 1. Brief naar de LAC
  De Watergroep stuurt een brief naar de Lokale Adviescommissie (LAC) met het verzoek om de verbruiker te mogen afsluiten.
  Ook jij kan naar de LAC een brief sturen met een verzoek tot heraansluiting als de reden voor de afsluiting niet langer geldt en de Watergroep een heraansluiting heeft geweigerd. De LAC neemt dan contact op met de Watergroep.
   
 2. Sociaal onderzoek
  OCMW Roeselare neemt contact op met jou.
  Als het probleem opgelost raakt vóór de LAC-zitting, moet je niet naar de vergadering komen.
   
 3. Uitnodiging
  De LAC stuurt je een brief met een uitnodiging om naar de LAC-zitting te komen.
  Je mag je op de vergadering laten bijstaan of vertegenwoordigen door iemand anders (familielid, raadsman, buurtwerker of andere vertrouwenspersoon).
   
 4. LAC-zitting
  Op de LAC-zitting wordt de situatie besproken.
  Je hebt het recht om gehoord te worden op de vergadering.
  Op de vergadering nemen de leden van de LAC een beslissing. Alle leden moeten het eens zijn over de beslissing. Er zijn vier adviezen mogelijk. De waterleverancier
  - mag de verbruiker afsluiten
  - mag de verbruiker niet afsluiten
  - moet de verbruiker heraansluiten
  - moet de verbruiker niet heraansluiten.

  Vaak geldt de beslissing alleen onder bepaalde voorwaarden. Zolang er geen unanieme beslissing is, mag de Watergroep niet afsluiten.
   

 5. Brief met beslissing
  J
  e zal na afloop van de zitting een brief krijgen waarin staat wat de LAC beslist heeft.
Wat meebrengen? 

Als je uitgenodigd wordt op een zitting van de Lokale Adviescommissie is het vooral belangrijk dat je effectief aanwezig bent zodat er samen kan gezocht worden naar de meest passende oplossing. Je mag altijd iemand ter ondersteuning meebrengen of je laten vertegenwoordigen door een derde.

Prijs? 

De bemiddeling door de LAC en eventuele begeleiding door het OCMW is gratis.

Uitzonderingen: 

In deze gevallen kan de Watergroep afsluiten zonder advies te vragen aan de LAC:

 • • Als de woning niet bewoond is.
 • • Als jij/de eigenaar fraude heeft gepleegd.
 • • Zodra en zolang als er gevaar is voor de volksgezondheid (en er een bevel tot afsluiting is van een toezichthoudende ambtenaar).
 • • Als je geen keuring, inventarisatie, controle of onderhoud toelaat van het huishoudelijk leidingnet (en er een bevel tot afsluiting is van een toezichthoudende ambtenaar).
 • • Als bij keuring blijkt dat het huishoudelijke leidingnet niet volgens de regels is (en er een bevel tot afsluiting is van een toezichthoudende ambtenaar).
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?