Algemene gemeentelijke stedenbouwkundige verordening

Wat? 

De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening van de stad Roeselare, is de stedenbouwkundige verordening die wordt aangenomen om het bouwen binnen de stad Roeselare te reglementeren. (hierna afgekort als ‘verordening’).

Ze bevat voorschriften die van toepassing zijn op alle constructies en bouwwerken op het grondgebied van de stad Roeselare. Indien bepaalde hoofdstukken of onderdelen betrekking hebben op specifieke deelgebieden (o.a. inzake het parkeerbeleid), dan zal dit uitdrukkelijk bij dit onderdeel van de verordening vermeld worden.

Voor het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning (later eventueel de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen) dienen de ingediende plannen aan deze voorschriften te voldoen. Het raadplegen van dit document is dus uitermate belangrijk voor iedereen met bouwplannen in Roeselare.

De verordening  heeft als doel minimale kwaliteit van het bouwen te garanderen, zowel voor het gebouw, zijn bewoners en gebruikers als voor de omgeving. Deze beoogde kwaliteit omvat duidelijke uitspraken over de leefbaarheid, duurzaamheid, beeldkwaliteit en veiligheid.

Hoe? 

Ieder artikel van de voorliggende verordening bestaat uit een verordenend gedeelte en, waar nodig, een toelichtend gedeelte. Het verordenend gedeelte geeft aan welke bepalingen bindend zijn en aldus moeten worden nageleefd. Soms gebeurt het dat bij een bepaald artikel een toelichting gegeven wordt (schuine tekst). De toelichting schetst dus de context of bevat aanbevelingen.

De voorschriften van de voorliggende verordening moeten gezien worden samen met andere wetgeving, reglementeringen of documenten met verordenende kracht. Dit geldt zowel ten aanzien van documenten die een breder ruimtelijk verband hebben zoals bijzondere plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen of andere stedenbouwkundige verordeningen, als ten aanzien van reglementen en normen die specifieke materies regelen.

Het is daarom aangeraden of zelfs vereist om ook deze andere wetgeving steeds te raadplegen bij het opstellen van een stedenbouwkundige aanvraag. Deze complementariteit houdt in dat de voorschriften van deze verordening alleen gelden voor zover ze niet strijdig zijn met andere wetgeving of met de voorschriften van specifieke ruimtelijke plannen.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?