Huisvestingsubsidie voor jeugdwerkinitiatieven

Wat? 

Wil je een lokaal bouwen, verbouwen of aankopen voor Roeselaars jeugdwerkinitiatief? Dan kan je hiervoor een subsidie krijgen van de Stad.

Voorwaarden: 

Het toekennen van de subsidie gebeurt op basis van het ‘Stedelijk reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur’ en bijhorende bepalingen.

Voor de uitvoering van het reglement passen we 2 principes toe:

 1. Termijnbepaling
  Per dossier wordt in samenspraak met de betreffende aanvrager een termijn opgesteld waarbinnen de eindafrekening van de subsidiering moet gebeuren. De termijn is afhankelijk van de grootte van het bouwproject en het aandeel eigen werken die de vereniging van plan is uit te voeren. Me de termijnbepaling willen we vermijden dat bouwprojecten eindeloos blijven aanslepen wat nefast is voor de dagelijkse werking van een jeugdvereniging.
 2. Uitbetaling met prefinanciering
  Om de financiële last voor de verenigingen te beperken, werken we met voorschotten. Op die manier worden de subsidies gefaseerd uitbetaald op het ritme van de vorderingen van de bouwwerken. Op basis van de aanvraag waar een omschrijving van de werken en een gedetailleerde raming van de kostprijs in is opgenomen, berekenen we het voorziene subsidiebedrag. Op basis van het voorziene, goedgekeurde subsidiebedrag wordt per dossier uitbetaald in schijven van 25% voor de aankoop of bouw van een lokaal, of 50% voor de verbouwing van een lokaal.

De subsidie kan aangevraagd worden door organisaties die investeren in huisvesting van particuliere Roeselaarse jeugdwerkinitiatieven door een lokaal te bouwen, te verbouwen of aan te kopen.

Bouwen of verbouwen?

Voor bouwwerken of een aankoop is er een maximale subsidie voorzien volgens grootte van de vereniging :

 • minder dan 100 leden : maximaal 100.000 euro
 • tussen 101 en 200 leden : maximaal 150.000 euro
 • meer dan 201 leden : maximaal 200.000 euro
   

De werken mogen over meerdere jaren worden uitgevoerd. Er kan maar om de 5 jaar een aanvraag worden ingediend voor bouwwerken aan een
jeugdlokaal of de aankoop van een jeugdlokaal per Roeselaars jeugdwerkinitiatief.

Voor een verbouwing is er een maximale subsidie van €10.000 per project. Subsidies voor verbouwingen kunnen jaarlijks aangevraagd worden.

Hoe? 

Een aanvraag indienen

Je vult dit online aanvraagformulier in voor 15 januari van het jaar waarin je de werken wenst uit te voeren.

Na ontvangst van het aanvraagformulier nemen wij contact op om eventueel extra documenten op te vragen of afspraken te maken.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?