Rasterborden

Wat? 

Het aankondigen van activiteiten van culturele, sportieve, recreatieve, sociale, godsdienstige of andere aard kan via de zeven rasterborden die zich op het grondgebied Roeselare bevinden.

 

Voorwaarden: 

De borden dienen vervaardigd te zijn in vast weerbestendig materiaal. De dikte van het bord moet minstens 10 mm en mag maximaal 14 mm bedragen. Het bord moet 50 cm hoog en moet 150 cm of 300 cm lang zijn. Borden die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen geweigerd worden.

Het aantal borden is beperkt tot één aankondigingsbord per raster. Verschillende activiteiten die kaderen in eenzelfde manifestatie, dienen op hetzelfde bord vermeld te worden. De borden mogen slechts aan één zijde een aankondiging vermelden. De achterkant dient blanco te zijn.

De tekst/opdruk van het aankondigingsbord dient steeds voorgelegd te worden aan het college van burgemeester en schepenen. Pas na de goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen wordt het aankondigingsbord opgehangen.

Plaatsingsvoorwaarden

Het aankondigingsbord wordt maximaal 21 kalenderdagen voor de manifestatie aangebracht en dit in de werkweek volgend op de week waarin de borden werden binnengebracht. In geval dat verschillende aanvragen voor eenzelfde periode worden ingediend, bepaalt het college de prioriteit.

Het is verboden een aankondigingsbord zelf aan te brengen, te beschadigen, te bevuilen of op eender welke wijze te bedekken. Een niet vergund aankondigingsbord op een gemeentelijk raster wordt onmiddellijk verwijderd door de gemeentediensten. Deze verwijdering gebeurt ten laste en op kosten van degene die ze plaatste of indien deze onbekend is, eventueel ten laste van de opdrachtgever of van de verantwoordelijke uitgever.

Opkuis

De borden worden na datum van het evenement 14 kalenderdagen bijgehouden in de Stedelijke Ateliers. Indien ze door de aanvrager binnen die 14 kalenderdagen niet terug gehaald worden, worden ze niet verder bewaard.

 

Hoe? 
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?