RUP Izegemsestraat

Wat? 

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Izegemsestraat wordt opgemaakt voor het bouwblok omgeven door de Regenbeekkouter, de Izegemsestraat, de Roterijstraat en de spoorweg Kortrijk-Brugge. Dit plan omvat een toekomstvisie voor de leegstaande meubelfabriek Decruy die in dit bouwblok ligt.

Stand van zaken

Op vandaag is de fase van opmaak van scopingnota afgerond. Dit is de derde stap in het opmaakproces van dit Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan.

De scopingnota verscheen in het College van Burgemeester en Schepenen op 12 september 2022. Deze scopingnota bouwt verder op de startnota die in publieke raadpleging verscheen in de periode van 18 september 2020 tot en met 16 november 2020.

In deze scopingnota werd voor het volgende scenario gekozen:

 • bedrijven met een schaal/activiteit op maat van de woonbuurt;
 • ruimte voor gemeenschapsvoorzieningen;
 • ruimte voor groen/groene dooradering mogelijks in combinatie met een trage verbinding voor fietsers en voetgangers;
 • enkel wonen in het bestaande lint van wonen en werken langs de Izegemsestraat en dit enkel in eerste orde ten opzichte van de Izegemsestraat;
 • bedrijfs- of atelierwoningen worden in beperkte mate toegelaten, en worden zo veel als mogelijk buiten de zone met de meeste hinder gesitueerd.

Het gekozen scenario werd in deze scopingnota met een inrichtingsvoorstel uitgewerkt. Dit voorstel omvat de volgende inrichtingsprincipes en vormt hier de basis voor de verdere opmaak van het RUP:

 • bedrijfswand als buffer: Het noordelijk gelegen havengebied, de waterzuiveringsinstallatie en de spoorweg Kortrijk-Brugge wordt met bedrijfsgebouwen gebufferd.
 • integratie groenblauwe as: Doorheen de site wordt ruimte voorzien voor groen en water. Het groen kadert in functie van ontmoeting. Het water wordt ingezet als waterbuffering tijdens natte periodes en als watervoorziening tijdens droge periodes. Bij deze as wordt de site met groen en water ten westen van het plangebied en langs de Roterijstraat als verstrekbasis gebruikt.
 • het voorzien van een gemeenschapsfunctie in relatie met de groen-blauwe as.
  Deze gemeenschapsfunctie functioneert op maat van de omliggende buurt. Naast deze gemeenschapsfunctie kan ook een commerciële activiteit ingericht worden op voorwaarde dat deze enkel functioneert op maat van de buurt. Een grootschalige commerciële activiteit is niet mogelijk.
 • de hoofdontsluiting voor auto- en vrachtverkeer in functie van de bedrijven en de gemeenschapsfunctie sluit aan op de Regenbeekkouter. De hoofdontsluiting voor traag verkeer sluit aan op de Izegemsestraat. Het parkeren wordt op de site op een collectieve manier georganiseerd.

Een gewijzigde scopingnota verscheen in het College van Burgemeester en Schepenen van 17 april 2023. In deze scopingnota werd de visie van de hoofdontsluiting voor auto- en vrachtverkeer in functie van de bedrijven gewijzigd. Naast een aansluiting op de Regenbeekkouter is nu ook de mogelijkheid om aan te sluiten op de Izegemsestraat.

Genomen stappen

 • Op 11 mei 2020 keurde het College van Burgemeester en Schepenen de startnota goed. Dit was de eerste stap in het opmaakproces van dit RUP.
 • Van 18 september 2020 tot en met 16 november 2020 ging de eerste participatieperiode door. Op 24 september 2020 en op 1 oktober 2020 gingen de participatiemomenten door. Dit was de tweede stap in het opmaakproces van dit RUP.

Een bijhorende procesnota toont het verloop aan van de reeds genomen stappen.

Volgende stappen

Momenteel is de 4de fase opgestart betreffende de opmaak van het voorontwerp van Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan. In deze fase wordt de visie vanuit de scopingnota doorvertaald in concrete bestemmingszone met hieraan gekoppelde stedenbouwkundige voorschriften.

Een volgend inspraakmoment is voorzien met het openbaar onderzoek over het ontwerp RUP.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?