Premies en subsidies

Bouwen en Wonen

Gezinnen met een laag inkomen die al vier jaar of langer wachten op een sociale woning en in een private huurwoning wonen, kunnen in aanmerking komen voor een maandelijkse huurpremie.

Het Welzijnshuis...

Heb je plannen om jouw woning te renoveren? Dan kan je misschien rekenen op de steun van de Vlaamse renovatiepremie.

Opgelet: Op 1 februari 2019 is de nieuwe ...

Wil je in jouw woning werken uitvoeren om energie te besparen, bijvoorbeeld door isolatie, hoogrendementsglas of door een oude stookketel te vervangen? Als je tot de prioritaire doelgroep behoort, kun je die werken misschien financieren met een energielening van de Vlaamse overheid.

De...

Als je een laag inkomen hebt en van een slechte, onaangepaste woning naar een goede, aangepaste woning verhuist, kan je een tegemoetkoming in de huurprijs ontvangen. Dit heet de 'huursubsidie'. De nieuwe woning huur je op de private huurmarkt of bij een...

Een overzicht van alle subsidies en leningen voor het bouwen of verbouwen van woningen in Roeselare. Raadpleeg ook zeker premiezoeker, voor een overzicht van alle...

Voor personen vanaf 55 jaar met een beperkt inkomen, geeft de stad een subsidie voor woningaanpassingen. Op die manier kunnen deze inwoners zolang mogelijk in hun eigen woning en woonomgeving blijven wonen.

Iedereen die zijn private rioolstelsel afkoppelt en/of gescheiden aanlegt, kan een premie aanvragen bij stad Roeselare.

Stad Roeselare wenst in te zetten op de private huurmarkt. Verhuurders hebben weinig zekerheden bij het afsluiten van een huurcontract. Kwetsbare huurders daarentegen vinden niet vaak een kwalitatieve huurwoning. Stad Roeselare wil de verhuurders een financiële tegemoetkoming aanbieden wanneer...

Burger en Overheid

Stad Roeselare zet in op de ondersteuning van muziekfestivals en muziekevenementen, die door burgers en /of verenigingen georganiseerd worden. Hiervoor werd het reglement voor de subsidiëring van muziekevenementen ontwikkeld, waarbij organisatoren van financiële en logistieke steun kunnen...

Als wijkcomité kan je een basissubsidie aanvragen voor je werking. Deze subsidie kan tussen de 100 tot 300 euro bedragen, afhankelijk van het aantal adressen dat je ledenbestand bevat.

Alle info vind je op de website: ...

Noord-Zuidverenigingen en mensenrechtenverenigingen die lid zijn van de Noord-Zuidraad kunnen subsidies ontvangen voor hun werking.

Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Stad Roeselare zet in op de ondersteuning van muziekfestivals en muziekevenementen, die door burgers en /of verenigingen georganiseerd worden. Hiervoor werd het reglement voor de subsidiëring van muziekevenementen ontwikkeld, waarbij organisatoren van financiële en logistieke steun kunnen...

Dit reglement beoogt de financiële ondersteuning van organisaties die jeugdwerk aanbieden aan maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren (3 tot 30 jaar) in Roeselare. Het aanbieden vertaalt zich in een regelmatige werking die zich op langere termijn (3 jaar) ontwikkelt. Door de werking op...

Verenigingen en organisatoren die acties en projecten met een uitzonderlijke meerwaarde organiseren, kunnen een projectsubsidie aanvragen.

Als wijkcomité kan je een basissubsidie aanvragen voor je werking. Deze subsidie kan tussen de 100 tot 300 euro bedragen, afhankelijk van het aantal adressen dat je ledenbestand bevat.

Alle info vind je op de website: ...

Lokale verenigingen kunnen een subsidie krijgen om hun werking verder uit te bouwen.

Heb jij een leuk idee voor jouw buurt? Wil je graag een mini-bibliotheek organiseren, een pop-up camping of een verkeerscampagne opzetten met de buurt? De Stad kan je hierbij helpen!

Met de campagne 'Wijk in actie' bieden we voor deze buurtinitiatieven een subsidie aan. Zo kan je...

Het subsidiereglement Vrijetijdsparticipatie wil kwetsbare mensen meer en volwaardig laten participeren aan culturele activiteiten, sportactiviteiten en het jeugdwerk door bestaande drempels te verlagen en mensen te stimuleren tot deelname en ontwikkeling van de eigen creativiteit. Omdat mensen...

Economie en Werk

Stad Roeselare wil startende ondernemers in Roeselare ondersteunen en kent daarom een subsidie toe aan startende ondernemers in de vorm van opleidingen, te volgen bij de POM – Start and go.

Elke startende ondernemer die zich registreert bij ‘Start and go’ krijgt bij registratie 1000...

Het aantal starters stijgt jaarlijks opnieuw, en Roeselaarse starters kennen de hoogste overlevingsgraad in Vlaanderen. De dienst Economie van de stad Roeselare staat steeds voor je klaar. We geven je graag advies en wijzen je de kortste weg naar de juiste info en de volgende stappen om met je...

Groenbemesters verbeteren de natuurlijke structuur en de humustoestand van de gronden. Ze verhinderen erosie en afspoeling en zijn milieuvriendelijk. Ze worden als organische meststof ingeploegd of geoogst als groenvoeder voor het vee. Land- en tuinbouwers kunnen een premie voor het inzaaien van...

Als je schade hebt geleden die veroorzaakt werd door wild of door een beschermde diersoort, dan kan je van de Vlaamse overheid een schadevergoeding krijgen.

In de subsidiedatabank kan je de belangrijkste steunmaatregelen voor ondernemingen van de provinciale, de Vlaamse, de federale en de Europese overheid opzoeken. Je vindt er alle basisinformatie over subsidies, maar ook over andere steunmogelijkheden, zoals financiering en advies.

De...

Wanneer je als uitbater van een horecazaak (gelegen in het kernwinkelgebied of op bepaalde centrumpleinen) jouw terras afbakent op een uniforme wijze met je collega’s in de nabije omgeving, dan kan je genieten van een subsidie tot 1.250 euro. Deze subsidie wil de horeca-uitbaters ondersteunen...

De Stad steunt ondernemers met subsidies van Shop #VANRSL. Er is een onderscheid tussen zaken binnen of buiten het kernwinkelgebied of in een groeigebied.

Subsidies binnen het kernwinkelgebied...

Als jouw onderneming hinder ondervindt van openbare werken die de toegang tot jouw vestiging ernstig bemoeilijken, kun je onder bepaalde voorwaarden een hinderpremie krijgen van de Vlaamse overheid. De hinderpremie is een forfaitair bedrag die je krijgt om je te helpen de nodige maatregelen te...

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) voorziet subsidies voor tewerkstellingsprojecten van bedrijven, organisaties en instellingen die tot doel hebben alle groepen goede kansen te geven op de arbeidsmarkt. Via het ESF-subsidie-instrument willen de Vlaamse overheid en de Europese Unie het Vlaamse...

Groen, milieu en energie

Kleine landschapselementen hebben een duidelijke meerwaarde voor het landschap. Ze zorgen voor een gevarieerd landschap en zijn een schuil- en broedplaats voor verschillende planten en dieren. Om deze zoveel mogelijk te behouden, subsideert de stad het onderhoud van deze kleine...

Als je schade hebt geleden die veroorzaakt werd door wild of door een beschermde diersoort, dan kan je van de Vlaamse overheid een schadevergoeding krijgen.

Een overzicht van alle subsidies en leningen voor het bouwen of verbouwen van woningen in Roeselare. Raadpleeg ook zeker premiezoeker, voor een overzicht van alle...

Lokale verenigingen kunnen een subsidie krijgen om hun werking verder uit te bouwen.

Je kan geen kippen meer bestellen voor de actie van 2020. Ook de kippenbedeling van 28 maart 2020 gaat niet door. 
We verplaatsen de kippenbedeling vermoedelijk naar een latere datum. We houden je hiervan op de hoogte.
Wij nemen deze preventieve...

Tussen 1 april en 31 juli kan je een aanvraag indienen voor het bekomen van een subsidie ter bescherming van zwaluwnesten. De subsidie bedraagt 25 euro per jaar onafhankelijk van het aantal nesten.

 

Onderwijs en Wetenschap

Met het oog op een zachte stad waar ook in onze scholen ruimte is voor groen, haakt de Stad haar subsidiekarretje vast aan dat van de Provincie West-Vlaanderen. Het bestaande stedelijke subsidiereglement 'Groen op school' werd herzien en gekoppeld aan het provinciale subsidiereglement 'Natuur op...

Als kinderen naar school gaan, kunnen de kosten oplopen. Daarom geeft de Vlaamse overheid in bepaalde gevallen een studietoelage.

Het bestaande reglement computer in je rugzak werd in mei 2020 verlengd en uitgebreid naar het basisonderwijs.

De stad stimuleert scholen om een IT-toestel, inclusief software en herstelgarantie, aan te kopen om gratis of via een systeem van huurkoop ter beschikking te...

Dit reglement biedt ondersteuning aan sociale projecten die gelijke kansen bevorderen in Roeselare, op vlak van opvoeding, onderwijs, werken, wonen, vrije tijd en sociale relaties, gezondheid en inkomen.

Deze sociale projecten komen tegemoet aan noden en behoeften van...

Met deze subsidie ondersteunt de stad Roeselare scholen uit het basisonderwijs voor de organisatie van schoolopvang. Dit om een antwoord te bieden aan de vraag naar een divers aanbod van kinderopvang van schoolgaande kinderen.

Met deze subsidie ondersteunt de stad de Roeselaarse kinderopvanginitiatieven die schoolgaande kinderen opvangen. 

Welzijn en Gezondheid

Met het oog op een zachte stad waar ook in onze scholen ruimte is voor groen, haakt de Stad haar subsidiekarretje vast aan dat van de Provincie West-Vlaanderen. Het bestaande stedelijke subsidiereglement 'Groen op school' werd herzien en gekoppeld aan het provinciale subsidiereglement 'Natuur op...

Als kinderen naar school gaan, kunnen de kosten oplopen. Daarom geeft de Vlaamse overheid in bepaalde gevallen een studietoelage.

Als je een laag inkomen hebt en van een slechte, onaangepaste woning naar een goede, aangepaste woning verhuist, kan je een tegemoetkoming in de huurprijs ontvangen. Dit heet de 'huursubsidie'. De nieuwe woning huur je op de private huurmarkt of bij een...

Mantelzorg is de zorg die wordt gegeven aan een gezinslid, familie, partner, een buur, … die zwaar zorgbehoevend is. We spreken van mantelzorg als de zorg die wordt gegeven vrijwillig, van lange duur en intensief is.

Naast de mantelzorgpremie ondersteunt Stad Roeselare mantelzorgers ook...

Dit reglement biedt ondersteuning aan sociale projecten die gelijke kansen bevorderen in Roeselare, op vlak van opvoeding, onderwijs, werken, wonen, vrije tijd en sociale relaties, gezondheid en inkomen.

Deze sociale projecten komen tegemoet aan noden en behoeften van...

Stad Roeselare verleent jaarlijks een toelage voor de aankoop van extra restafvalzakken voor inwoners van Roeselare die lijden aan incontinentie of die thuisdialyse (peritoneale dialysetechniek) toepassen.

Heb jij een leuk idee voor jouw buurt? Wil je graag een mini-bibliotheek organiseren, een pop-up camping of een verkeerscampagne opzetten met de buurt? De Stad kan je hierbij helpen!

Met de campagne 'Wijk in actie' bieden we voor deze buurtinitiatieven een subsidie aan. Zo kan je...

Met deze subsidie ondersteunt de stad Roeselare het vrijwilligerswerk in de consultatiebureaus voor het jonge kind.

 De subsidie is een tussenkomst in de reiskosten voor chronisch zieken en/of personen met een handicap die aan een aangepaste vakantie deelnemen.

Als je een handicap hebt, kun je moeilijkheden hebben om voor een inkomen te zorgen. Het kan zijn dat je niet méér kan verdienen dan 1/3de van wat een gezonde persoon kan verdienen. Ben jij in die situatie, dan kun je recht hebben op een minimuminkomen, de inkomensvervangende...

Met deze subsidie ondersteunt de stad de Roeselaarse kinderopvanginitiatieven die schoolgaande kinderen opvangen. 

(vroeger :Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden)

Als je een handicap hebt, lukt het soms niet meer alles nog zelf te doen. Men spreekt dan van een verminderde zelfredzaamheid. Vaak heb je hulp nodig van anderen: om eten te maken, je woning te onderhouden, je vervoer … Dat brengt extra kosten...

Gezinnen met een laag inkomen die al vier jaar of langer wachten op een sociale woning en in een private huurwoning wonen, kunnen in aanmerking komen voor een maandelijkse huurpremie.

Het Welzijnshuis...

Stad Roeselare geeft een sociaal-pedagogische toelage voor kinderen met een handicap en verlengd minderjarigen die in Roeselare wonen.

Milieu en Energie

Je kan geen kippen meer bestellen voor de actie van 2020. Ook de kippenbedeling van 28 maart 2020 gaat niet door. 
We verplaatsen de kippenbedeling vermoedelijk naar een latere datum. We houden je hiervan op de hoogte.
Wij nemen deze preventieve...

Met het oog op een zachte stad waar ook in onze scholen ruimte is voor groen, haakt de Stad haar subsidiekarretje vast aan dat van de Provincie West-Vlaanderen. Het bestaande stedelijke subsidiereglement 'Groen op school' werd herzien en gekoppeld aan het provinciale subsidiereglement 'Natuur op...

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?