Premies en subsidies

Bouwen en Wonen

Een overzicht van alle subsidies en leningen voor het bouwen of verbouwen van woningen in Roeselare. Raadpleeg ook zeker premiezoeker, voor een overzicht van alle premies waarvoor jij in aanmerking komt.

Volgens de Vlaamse milieuwetgeving moet elke afvalwaterafvoer behandeld worden

  • in ofwel een rioolwaterzuiveringsinstallatie
  • ofwel in een individuele zuiveringsinstallatie voor huishoudelijk afvalwater (IBA).

Heb ik een individuele zuiveringsinstallatie nodig?...

Iedereen die zijn private rioolstelsel afkoppelt en/of gescheiden aanlegt, kan een premie aanvragen bij stad Roeselare.

Gezinnen met een laag inkomen die al vier jaar of langer wachten op een sociale woning en in een private huurwoning wonen, kunnen in aanmerking komen voor een maandelijkse huurpremie.

Het Welzijnshuis...

Heb je plannen om jouw woning te renoveren? Dan kan je misschien rekenen op de steun van de Vlaamse renovatiepremie.

De Vlaamse aanpassingspremie is een premie voor 65-plussers die hun woning in het Vlaamse Gewest willen aanpassen aan de noden van het ouder worden. Je kan de premie krijgen als je bv. technische hulpmiddelen installeert of verbouwingen doet om jouw woning toegankelijker te...

Als je een laag inkomen hebt en van een slechte, onaangepaste woning naar een goede, aangepaste woning verhuist, kan je een tegemoetkoming in de huurprijs ontvangen. Dit heet de 'huursubsidie'. De nieuwe woning huur je op de private huurmarkt of bij een...

Wil je in jouw woning werken uitvoeren om energie te besparen? Als je tot de prioritaire doelgroep behoort, kun je die werken misschien financieren met een energielening van de Vlaamse overheid.

ENERGIEhuis

De energielening wordt geregeld via de ‘Energiehuizen’....

Burger en Overheid

Noord-Zuidverenigingen en mensenrechtenverenigingen die lid zijn van de Noord-Zuidraad kunnen subsidies ontvangen voor hun werking.

Stad Roeselare zet in op de ondersteuning van muziekfestivals en muziekevenementen, die door burgers en /of verenigingen georganiseerd worden. Hiervoor werd het reglement voor de subsidiëring van muziekevenementen ontwikkeld, waarbij organisatoren van financiële en logistieke steun kunnen...

Als wijkcomité kan je een basissubsidie aanvragen voor je werking. Deze subsidie kan tussen de 300 tot 500 euro bedragen, afhankelijk van het aantal adressen dat je ledenbestand bevat.

Alle info vind je op de website: ...

Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Stad Roeselare zet in op de ondersteuning van muziekfestivals en muziekevenementen, die door burgers en /of verenigingen georganiseerd worden. Hiervoor werd het reglement voor de subsidiëring van muziekevenementen ontwikkeld, waarbij organisatoren van financiële en logistieke steun kunnen...

Organisaties die werken met mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties kunnen een financiële tussenkomst krijgen als zij culturele of sportieve vrijetijdsactiviteiten organiseren.
Op die manier worden drempels naar het vrijetijdsaanbod weggewerkt.

In ...

Dit reglement beoogt de financiële ondersteuning van organisaties die jeugdwerk aanbieden aan maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren (3 tot 30 jaar) in Roeselare. Het aanbieden vertaalt zich in een regelmatige werking die zich op langere termijn (3 jaar) ontwikkelt. Door de werking op...

Roeselaarse verenigingen of drie individuen die een project in de vrije tijd organiseren, kunnen hiervoor een projectsubsidie krijgen. 

Lokale verenigingen kunnen een subsidie krijgen om hun werking verder uit te bouwen.

Als wijkcomité kan je een basissubsidie aanvragen voor je werking. Deze subsidie kan tussen de 300 tot 500 euro bedragen, afhankelijk van het aantal adressen dat je ledenbestand bevat.

Alle info vind je op de website: ...

Economie en Werk

Zijn er openbare werken in de buurt waardoor jouw zaak moeilijk of niet bereikbaar is? 

Je kan bij de Vlaamse Overheid verschillende premies aanvragen:

  • de hinderpremie: om de nodige maatregelen te kunnen treffen om open te blijven tijdens ernstige hinder door...

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) voorziet subsidies voor tewerkstellingsprojecten van bedrijven, organisaties en instellingen die tot doel hebben alle groepen goede kansen te geven op de arbeidsmarkt. Via het ESF-subsidie-instrument willen de Vlaamse overheid en de Europese Unie het Vlaamse...

De Stad steunt ondernemers met subsidies van Shop #VANRSL. Er is een onderscheid tussen zaken binnen of buiten het kernwinkelgebied of in een groeigebied.

Alle subsidies dienen 30 dagen...

In de subsidiedatabank kan je de belangrijkste steunmaatregelen voor ondernemingen van de provinciale, de Vlaamse, de federale en de Europese overheid opzoeken. Je vindt er alle basisinformatie over subsidies, maar ook over andere steunmogelijkheden, zoals financiering en advies.

De...

Als je schade hebt geleden die veroorzaakt werd door wild of door een beschermde diersoort, dan kan je van de Vlaamse overheid een schadevergoeding krijgen.

Groenbemesters verbeteren de natuurlijke structuur en de humustoestand van de gronden. Ze verhinderen erosie en afspoeling en zijn milieuvriendelijk. Ze worden als organische meststof ingeploegd of geoogst als groenvoeder voor het vee. Land- en tuinbouwers kunnen een premie voor het inzaaien van...

Wanneer je als uitbater van een horecazaak (gelegen in het kernwinkelgebied of op bepaalde centrumpleinen) jouw terras afbakent op een uniforme wijze met je collega’s in de nabije omgeving, dan kan je genieten van een subsidie tot 1.250 euro. Deze subsidie wil de horeca-uitbaters ondersteunen...

Groen, milieu en energie

Kleine landschapselementen hebben een duidelijke meerwaarde voor het landschap. Ze zorgen voor een gevarieerd landschap en zijn een schuil- en broedplaats voor verschillende planten en dieren. Om deze zoveel mogelijk te behouden, subsideert de stad het onderhoud van deze kleine...

Als je schade hebt geleden die veroorzaakt werd door wild of door een beschermde diersoort, dan kan je van de Vlaamse overheid een schadevergoeding krijgen.

Lokale verenigingen kunnen een subsidie krijgen om hun werking verder uit te bouwen.

Een overzicht van alle subsidies en leningen voor het bouwen of verbouwen van woningen in Roeselare. Raadpleeg ook zeker premiezoeker, voor een overzicht van alle premies waarvoor jij in aanmerking komt.

Tussen 1 april en 31 juli kan je een aanvraag indienen voor het bekomen van een subsidie ter bescherming van zwaluwnesten. De subsidie bedraagt 25 euro per jaar onafhankelijk van het aantal nesten.

 

Onderwijs en Wetenschap

Met deze subsidie ondersteunt de stad de Roeselaarse kinderopvanginitiatieven die schoolgaande kinderen opvangen. 

Met het oog op een zachte stad waar ook in onze scholen ruimte is voor groen, haakt de Stad haar subsidiekarretje vast aan dat van de Provincie West-Vlaanderen. Het bestaande stedelijke subsidiereglement 'Groen op school' werd herzien en gekoppeld aan het...

Met het reglement 'computer in je rugzak' stimuleert Stad Roeselare de Roeselaarse scholen basis- en secundair onderwijs om een IT-toestel, inclusief software en herstelgarantie, aan te kopen om gratis of via een systeem van huurkoop ter beschikking te stellen aan leerlingen in armoede. De...

Elk Telt stimuleert een innovatieve projectmatige aanpak en resultaatsgerichte samenwerking op het grondgebied van Roeselare.

Projectsubsidie Elk Telt

Deze subsidie biedt ondersteuning aan sociale...

Naar school gaan en studeren kost geld. Daarom geeft de Vlaamse overheid in bepaalde gevallen een studietoelage.

Meer info over de studietoelage lees je op de Welzijnswijzer. 

Met deze subsidie ondersteunt de stad Roeselare scholen uit het basisonderwijs voor de organisatie van schoolopvang. Dit om een antwoord te bieden aan de vraag naar een divers aanbod van kinderopvang van schoolgaande kinderen.

Welzijn en Gezondheid

Stad Roeselare verleent jaarlijks een toelage voor de aankoop van extra restafvalzakken voor inwoners van Roeselare die lijden aan incontinentie of die thuisdialyse (peritoneale dialysetechniek) toepassen.

De subsidie is een tussenkomst in de reiskosten voor chronisch zieken en/of personen met een handicap die aan een aangepaste vakantie deelnemen.

Meer info over deze subsidie lees je op de...

Met het oog op een zachte stad waar ook in onze scholen ruimte is voor groen, haakt de Stad haar subsidiekarretje vast aan dat van de Provincie West-Vlaanderen. Het bestaande stedelijke subsidiereglement 'Groen op school' werd herzien en gekoppeld aan het...

Als je een handicap hebt, kun je moeilijkheden hebben om voor een inkomen te zorgen. Het kan zijn dat je niet méér kan verdienen dan 1/3de van wat een gezonde persoon kan verdienen. Ben jij in die situatie, dan kun je recht hebben op een minimuminkomen, de inkomensvervangende...

Ben je 65 jaar of ouder en heb je hulp nodig om eten te maken, je woning te onderhouden, je te verplaaten… dan kan je een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood aanvragen (voorheen Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden). 

Dit kan als je nog thuis woont, maar ook als je in een...

Gezinnen met een laag inkomen die al vier jaar of langer wachten op een sociale woning en in een private huurwoning wonen, kunnen in aanmerking komen voor een maandelijkse huurpremie.

Het Welzijnshuis...

Stad Roeselare geeft een sociaal-pedagogische toelage: 

  • voor kinderen 'met een specifieke ondersteuningsbehoefte' (tot en met de leeftijd van 21 jaar)
  • voor personen "onder ...

Elk Telt stimuleert een innovatieve projectmatige aanpak en resultaatsgerichte samenwerking op het grondgebied van Roeselare.

Projectsubsidie Elk Telt

Deze subsidie biedt ondersteuning aan sociale...

Naar school gaan en studeren kost geld. Daarom geeft de Vlaamse overheid in bepaalde gevallen een studietoelage.

Meer info over de studietoelage lees je op de Welzijnswijzer. 

Als je een laag inkomen hebt en van een slechte, onaangepaste woning naar een goede, aangepaste woning verhuist, kan je een tegemoetkoming in de huurprijs ontvangen. Dit heet de 'huursubsidie'. De nieuwe woning huur je op de private huurmarkt of bij een...

Met deze subsidie ondersteunt de stad Roeselare het vrijwilligerswerk in de consultatiebureaus voor het jonge kind.

Mantelzorg is de zorg die wordt gegeven aan een gezinslid, familie, partner, een buur, … die zwaar zorgbehoevend is. We spreken van mantelzorg als de zorg die wordt gegeven vrijwillig, van lange duur en intensief is.

Naast de mantelzorgpremie ondersteunt Stad Roeselare mantelzorgers ook...

Met deze subsidie ondersteunt de stad de Roeselaarse kinderopvanginitiatieven die schoolgaande kinderen opvangen. 

Milieu en Energie

Met het oog op een zachte stad waar ook in onze scholen ruimte is voor groen, haakt de Stad haar subsidiekarretje vast aan dat van de Provincie West-Vlaanderen. Het bestaande stedelijke subsidiereglement 'Groen op school' werd herzien en gekoppeld aan het...

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?