Premies en subsidies

Bouwen en Wonen

Heb je plannen om jouw woning te renoveren? Dan kan je misschien rekenen op de steun van de Vlaamse renovatiepremie.

Opgelet: Op 1 februari 2019 is de nieuwe ...

De Vlaamse aanpassingspremie is een premie voor 65-plussers die hun woning in het Vlaamse Gewest willen aanpassen aan de noden van het ouder worden. Je kan de premie krijgen als je bv. technische hulpmiddelen installeert of verbouwingen doet om jouw woning toegankelijker te...

Stad Roeselare wenst in te zetten op de private huurmarkt. Verhuurders hebben weinig zekerheden bij het afsluiten van een huurcontract. Kwetsbare huurders daarentegen vinden niet vaak een kwalitatieve huurwoning. Stad Roeselare wil de verhuurders een financiële tegemoetkoming aanbieden wanneer...

Stad Roeselare wil haar inwoners overtuigen om te investeren in zuinige energie. Daarom biedt ze samen met WVI (de West- Vlaamse Intercommunale) een renteloze energielening aan.

Wijziging vanaf 1 januari 2019.
De WVI biedt een renteloze energielening aan voor mensen die tot een...

Een huurwoning dient aan de nodige kwaliteit-, veiligheid- en gezondheidseisen te voldoen, conform de Vlaamse Wooncode. Vanaf 2020 wordt een woning ongeschikt verklaard wanneer deze geen dakisolatie heeft en vanaf 2023 dient een huurwoning dubbele beglazing te hebben.

Stad Roeselare wenst...

Gezinnen met een laag inkomen die al vier jaar of langer wachten op een sociale woning en in een private huurwoning wonen, kunnen in aanmerking komen voor een maandelijkse huurpremie.

Het Welzijnshuis...

Als je een laag inkomen hebt en van een slechte, onaangepaste woning naar een goede, aangepaste woning verhuist, kan je een tegemoetkoming in de huurprijs ontvangen. Dit heet de 'huursubsidie'. De nieuwe woning huur je op de private huurmarkt of bij een...

Een overzicht van alle subsidies, leningen, belastingverminderingen, … voor het bouwen of verbouwen van woningen in Roeselare. Raadpleeg ook zeker premiezoeker,...

Voor personen vanaf 55 jaar met een beperkt inkomen, geeft de stad een subsidie voor woningaanpassingen. Op die manier kunnen deze inwoners zolang mogelijk in hun eigen woning en woonomgeving blijven wonen.

Iedereen die zijn private rioolstelsel afkoppelt en/of gescheiden aanlegt, kan een premie aanvragen bij stad Roeselare.

Burger en Overheid

Stad Roeselare zet in op de ondersteuning van muziekfestivals en muziekevenementen, die door burgers en /of verenigingen georganiseerd worden. Hiervoor werd het reglement voor de subsidiëring van muziekevenementen ontwikkeld, waarbij organisatoren van financiële en logistieke steun kunnen...

Als wijkcomité kan je een basissubsidie aanvragen voor je werking. Deze subsidie kan tussen de 100 tot 300 euro bedragen, afhankelijk van het aantal adressen dat je ledenbestand bevat.

Alle info vind je op de website: ...

Noord-Zuidverenigingen en mensenrechtenverenigingen die lid zijn van de Noord-Zuidraad kunnen subsidies ontvangen voor hun werking.

Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Roeselare wil de deelname aan vrije tijd van haar inwoners bevorderen. Hierbij heeft de stad bijzondere aandacht voor kansengroepen. 

Het subsidiereglement vrijetijdsparticipatie wil kwetsbare mensen meer en volwaardig laten participeren aan culturele activiteiten, sportactiviteiten en...

Heb jij een leuk idee voor jouw buurt? Wil je graag een mini-bibliotheek organiseren, een pop-up camping of een verkeerscampagne opzetten met de buurt? De Stad kan je hierbij helpen!

Met de campagne 'Wijk in actie' bieden we voor deze buurtinitiatieven een subsidie aan. Zo kan je...

Stad Roeselare zet in op de ondersteuning van muziekfestivals en muziekevenementen, die door burgers en /of verenigingen georganiseerd worden. Hiervoor werd het reglement voor de subsidiëring van muziekevenementen ontwikkeld, waarbij organisatoren van financiële en logistieke steun kunnen...

Als wijkcomité kan je een basissubsidie aanvragen voor je werking. Deze subsidie kan tussen de 100 tot 300 euro bedragen, afhankelijk van het aantal adressen dat je ledenbestand bevat.

Alle info vind je op de website: ...

Dit reglement beoogt de financiële ondersteuning van organisaties die jeugdwerk aanbieden aan maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren (3 tot 30 jaar) in Roeselare. Het aanbieden vertaalt zich in een regelmatige werking die zich op langere termijn (3 jaar) ontwikkelt. Door de werking op...

Verenigingen en organisatoren die acties en projecten met een uitzonderlijke meerwaarde organiseren, kunnen een projectsubsidie aanvragen.

Lokale verenigingen kunnen een subsidie krijgen om hun werking verder uit te bouwen.

Economie en Werk

Als jouw onderneming hinder ondervindt van openbare werken die de toegang tot jouw vestiging ernstig bemoeilijken, kun je onder bepaalde voorwaarden een hinderpremie krijgen van de Vlaamse overheid. De hinderpremie is een forfaitair bedrag die je krijgt om je te helpen de nodige maatregelen te...

Groenbemesters verbeteren de natuurlijke structuur en de humustoestand van de gronden. Ze verhinderen erosie en afspoeling en zijn milieuvriendelijk. Ze worden als organische meststof ingeploegd of geoogst als groenvoeder voor het vee. Land- en tuinbouwers kunnen een premie voor het inzaaien van...

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) voorziet subsidies voor tewerkstellingsprojecten van bedrijven, organisaties en instellingen die tot doel hebben alle groepen goede kansen te geven op de arbeidsmarkt. Via het ESF-subsidie-instrument willen de Vlaamse overheid en de Europese Unie het Vlaamse...

Stad Roeselare wil startende ondernemers in Roeselare ondersteunen en kent daarom een subsidie toe aan startende ondernemers in de vorm van opleidingen, te volgen bij de POM – Start and go.

Elke startende ondernemer die zich registreert bij ‘Start and go’ krijgt bij registratie 1000...

Stad Roeselare beschikt over een kaderreglement 'elk telt' voor sociale projecten die gelijke kansen bevorderen. Organisaties of (sociale) ondernemingen kunnen projectmatig subsidies ontvangen voor het bevorderen van gelijke kansen op vlak van onder andere tewerkstelling, sociale participatie,...

Het aantal starters stijgt jaarlijks opnieuw, en Roeselaarse starters kennen de hoogste overlevingsgraad in Vlaanderen. De dienst Economie van de stad Roeselare staat steeds voor je klaar. We geven je graag advies en wijzen je de kortste weg naar de juiste info en de volgende stappen om met je...

Als je schade hebt geleden die veroorzaakt werd door wild of door een beschermde diersoort, dan kan je van de Vlaamse overheid een schadevergoeding krijgen.

In de subsidiedatabank kan je de belangrijkste steunmaatregelen voor ondernemingen van de provinciale, de Vlaamse, de federale en de Europese overheid opzoeken. Je vindt er alle basisinformatie over subsidies, maar ook over andere steunmogelijkheden, zoals financiering en advies.

De...

De stad Roeselare wil zo weinig mogelijk leegstaande winkels in het kernwinkelgebied. Daarom steunt de stad de ondernemers met subsidies.

Vind jouw subsidie!

  • Ik wil een handelspand buiten het kernwinkelgebied een andere functie geven.
...

Wanneer je als uitbater van een horecazaak (gelegen in het kernwinkelgebied of op bepaalde centrumpleinen) jouw terras afbakent op een uniforme wijze met je collega’s in de nabije omgeving, dan kan je genieten van een subsidie tot 1.250 euro. Deze subsidie wil de horeca-uitbaters ondersteunen...

Groen, milieu en energie

Tussen 1 april en 31 juli kan je een aanvraag indienen voor het bekomen van een subsidie ter bescherming van zwaluwnesten. De subsidie bedraagt 25 euro per jaar onafhankelijk van het aantal nesten.

 

Kleine landschapselementen hebben een duidelijke meerwaarde voor het landschap. Ze zorgen voor een gevarieerd landschap en zijn een schuil- en broedplaats voor verschillende planten en dieren. Om deze zoveel mogelijk te behouden, subsideert de stad het onderhoud van deze kleine...

Een overzicht van alle subsidies, leningen, belastingverminderingen, … voor het bouwen of verbouwen van woningen in Roeselare. Raadpleeg ook zeker premiezoeker,...

Als je schade hebt geleden die veroorzaakt werd door wild of door een beschermde diersoort, dan kan je van de Vlaamse overheid een schadevergoeding krijgen.

Lokale verenigingen kunnen een subsidie krijgen om hun werking verder uit te bouwen.

Onderwijs en Wetenschap

Met deze subsidie ondersteunt de stad Roeselare scholen uit het basisonderwijs voor de organisatie van schoolopvang. Dit om een antwoord te bieden aan de vraag naar een divers aanbod van kinderopvang van schoolgaande kinderen.

Als kinderen naar school gaan, kunnen de kosten oplopen. Daarom geeft de Vlaamse overheid in bepaalde gevallen een studietoelage.

Met deze subsidie wil de stad de Roeselaarse kinderopvanginitiatieven ondersteunen die schoolgaande kinderen opvangen. Dit om een antwoord te bieden op de vraag naar een divers aanbod van opvang voor schoolgaande kinderen.

Denk je eraan om jouw speelplaats te vergroenen?
Wil je dat de kinderen zich beter voelen, meer bewegen, creatiever spelen en terug wat meer samen kunnen leven met en in de natuur?
Wil je hen aan het werk zetten in een moestuintje of hen leren genieten van de natuurgeluiden?...

Stad Roeselare beschikt over een kaderreglement 'elk telt' voor sociale projecten die gelijke kansen bevorderen. Organisaties of (sociale) ondernemingen kunnen projectmatig subsidies ontvangen voor het bevorderen van gelijke kansen op vlak van onder andere tewerkstelling, sociale participatie,...

Scholen die kiezen voor digitale integratie (integratie van een eigen digitaal toestel per leerling in alle lessen) kunnen een subsidie aanvragen, om een financiële korting toe te kennen aan ouders in armoede voor de aankoop van het IT-toestel via de school. 

Dit reglement heeft als doel de ondersteuning van sociale projecten die gelijke kansen bevorderen in Roeselare, op vlak van integratie, armoede, opvoeding, onderwijs, gezondheid, tewerkstelling, huisvesting, sociale participatie, … en door financiële ondersteuning en/of procesbegeleiding/...

Stad Roeselare beschikt over een kaderreglement ‘elk telt’ voor sociale projecten die gelijke kansen bevorderen. Scholen kunnen jaarlijks

  • financiële ondersteuning aanvragen voor projecten die gelijke kansen bevorderen
  • procesbegeleiding of coaching aanvragen (enkel...

Welzijn en Gezondheid

Stad Roeselare geeft een vakantietoelage aan chronisch zieken en personen met een handicap (ongeschiktheid van minstens 66% of 9 punten bij de F.O.D. Sociale Zekerheid) die in Roeselare wonen.

Stad Roeselare geeft een sociaal-pedagogische toelage voor kinderen met een handicap en verlengd minderjarigen die in Roeselare wonen.

Heb jij een leuk idee voor jouw buurt? Wil je graag een mini-bibliotheek organiseren, een pop-up camping of een verkeerscampagne opzetten met de buurt? De Stad kan je hierbij helpen!

Met de campagne 'Wijk in actie' bieden we voor deze buurtinitiatieven een subsidie aan. Zo kan je...

Met deze subsidie ondersteunt de stad Roeselare het vrijwilligerswerk in de consultatiebureaus voor het jonge kind.

Als kinderen naar school gaan, kunnen de kosten oplopen. Daarom geeft de Vlaamse overheid in bepaalde gevallen een studietoelage.

Gezinnen met een laag inkomen die al vier jaar of langer wachten op een sociale woning en in een private huurwoning wonen, kunnen in aanmerking komen voor een maandelijkse huurpremie.

Het Welzijnshuis...

Met deze subsidie wil de stad de Roeselaarse kinderopvanginitiatieven ondersteunen die schoolgaande kinderen opvangen. Dit om een antwoord te bieden op de vraag naar een divers aanbod van opvang voor schoolgaande kinderen.

Als je een laag inkomen hebt en van een slechte, onaangepaste woning naar een goede, aangepaste woning verhuist, kan je een tegemoetkoming in de huurprijs ontvangen. Dit heet de 'huursubsidie'. De nieuwe woning huur je op de private huurmarkt of bij een...

Mantelzorg is de zorg die wordt gegeven aan een gezinslid, familie, partner, een buur, … die zwaar zorgbehoevend is. We spreken van mantelzorg als de zorg die wordt gegeven vrijwillig, van lange duur en intensief is.

Denk je eraan om jouw speelplaats te vergroenen?
Wil je dat de kinderen zich beter voelen, meer bewegen, creatiever spelen en terug wat meer samen kunnen leven met en in de natuur?
Wil je hen aan het werk zetten in een moestuintje of hen leren genieten van de natuurgeluiden?...

Dit reglement heeft als doel de ondersteuning van sociale projecten die gelijke kansen bevorderen in Roeselare, op vlak van integratie, armoede, opvoeding, onderwijs, gezondheid, tewerkstelling, huisvesting, sociale participatie, … en door financiële ondersteuning en/of procesbegeleiding/...

Stad Roeselare beschikt over een kaderreglement ‘elk telt’ voor sociale projecten die gelijke kansen bevorderen. Scholen kunnen jaarlijks

  • financiële ondersteuning aanvragen voor projecten die gelijke kansen bevorderen
  • procesbegeleiding of coaching aanvragen (enkel...

Als je een handicap hebt, kun je moeilijkheden hebben om voor een inkomen te zorgen. Het kan zijn dat je niet méér kan verdienen dan 1/3de van wat een gezonde persoon kan verdienen. Ben jij in die situatie, dan kun je recht hebben op een minimuminkomen, de inkomensvervangende...

Stad Roeselare verleent jaarlijks een toelage voor de aankoop van extra restafvalzakken voor inwoners van Roeselare die lijden aan incontinentie of die thuisdialyse (peretoniaal dialysetechniek) toepassen.

(vroeger :Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden)

Als je een handicap hebt, lukt het soms niet meer alles nog zelf te doen. Men spreekt dan van een verminderde zelfredzaamheid. Vaak heb je hulp nodig van anderen: om eten te maken, je woning te onderhouden, je vervoer … Dat brengt extra kosten...

Milieu en Energie

Denk je eraan om jouw speelplaats te vergroenen?
Wil je dat de kinderen zich beter voelen, meer bewegen, creatiever spelen en terug wat meer samen kunnen leven met en in de natuur?
Wil je hen aan het werk zetten in een moestuintje of hen leren genieten van de natuurgeluiden?...

x
Kan ik je helpen?