Premies en subsidies

Bouwen en Wonen

De Vlaamse renovatiepremie is een financiële tegemoetkoming voor eigenaars die hun woning willen renoveren.

Stad Roeselare wenst in te zetten op de private huurmarkt. Verhuurders hebben weinig zekerheden bij het afsluiten van een huurcontract. Kwetsbare huurders daarentegen vinden niet vaak een kwalitatieve huurwoning. Stad Roeselare wil de verhuurders een financiële tegemoetkoming aanbieden wanneer...

De Vlaamse aanpassingspremie is een premie voor 65-plussers die hun woning in het Vlaamse Gewest willen aanpassen aan de noden van het ouder worden. Je kan de premie krijgen als je bijvoorbeeld technische hulpmiddelen installeert of verbouwingen doet om jouw woning toegankelijker te maken.

Een huurwoning dient aan de nodige kwaliteit-, veiligheid- en gezondheidseisen te voldoen, conform de Vlaamse Wooncode. Vanaf 2020 wordt een woning ongeschikt verklaard wanneer deze geen dakisolatie heeft en vanaf 2023 dient een huurwoning dubbele beglazing te hebben.

Stad Roeselare wenst...

Gezinnen met een laag inkomen die al vier jaar of langer wachten op een sociale woning en in een private huurwoning wonen, kunnen in aanmerking komen voor een maandelijkse huurpremie.

Het Welzijnshuis...

De Vlaamse verbeteringspremie is een premie voor wie zijn woning in het Vlaamse Gewest wil verbeteren of uitbreiden omdat ze niet meer aan de kwaliteitsnormen voldoet.

De Vlaamse overheid wil de daken van slecht geïsoleerde huurwoningen helpen isoleren. Voor huurwoningen bewoond door prioritaire groepen is er een extra hoge sociale dakisolatiepremie. Bovendien begeleidt een projectpromotor de huurder en de verhuurder bij de voorbereiding en de uitvoering van...

Als je een laag inkomen hebt en van een slechte, onaangepaste woning naar een goede, aangepaste woning verhuist, kan je een tegemoetkoming in de huurprijs ontvangen. Dit heet de 'huursubsidie'. De nieuwe woning huur je op de private huurmarkt of bij een...

Stad Roeselare wil haar inwoners overtuigen om te investeren in zuinige energie. Daarom biedt ze samen met WVI (de West- Vlaamse Intercommunale) een renteloze energielening aan.

Wijziging vanaf 1 januari 2019.
De WVI biedt een renteloze energielening aan voor mensen die tot een...

Een overzicht van alle subsidies, leningen, belastingverminderingen, … voor het bouwen of verbouwen van woningen in Roeselare. Raadpleeg ook zeker...

Voor personen vanaf 55 jaar met een beperkt inkomen, geeft de stad een subsidie voor woningaanpassingen. Op die manier kunnen deze inwoners zolang mogelijk in hun eigen woning en woonomgeving blijven wonen.

Iedereen die zijn private rioolstelsel afkoppelt en/of gescheiden aanlegt, kan een premie aanvragen bij stad Roeselare.

Burger en Overheid

Stad Roeselare zet in op de ondersteuning van muziekfestivals en muziekevenementen, die door burgers en /of verenigingen georganiseerd worden. Hiervoor werd het reglement voor de subsidiëring van muziekevenementen ontwikkeld, waarbij organisatoren van financiële en logistieke steun kunnen...

Door de toekenning van een werkingssubsidie voor erkende wijkcomités wil stad Roeselare die wijkwerkingen ondersteunen die het samenleven, de leefbaarheid, de inspraak en de communicatie in wijken, buurten en gebieden bevorderen. De stad wil zo de basiswerking van Roeselaarse wijkcomités...

Noord-Zuidverenigingen en mensenrechtenverenigingen die lid zijn van de Noord-Zuidraad kunnen subsidies ontvangen voor hun werking.

Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Roeselare wil de deelname aan vrije tijd van haar inwoners bevorderen. Hierbij heeft de stad bijzondere aandacht voor kansengroepen. 

Het subsidiereglement vrijetijdsparticipatie wil kwetsbare mensen meer en volwaardig laten participeren aan culturele activiteiten, sportactiviteiten en...

Heb je een leuk idee voor je buurt? Een originele activiteit? Een mini-bibliotheek? De wens om zelf het groenonderhoud in de wijk te doen? Een ander overtuigend engagement? Wilde ideeën voor dat braakliggend stukje grond?

Het stadsbestuur wil initiatieven die het leven in een buurt...

Donderdag 10 september organiseerde stad Roeselare een infoavond voor alle welzijns-, gezins-, sport-, cultuur- en jeugdverenigingen. Zo'n 150 aanwezigen kwamen luisteren naar een inleiding van de vrijetijdspas, hoe je als vereniging drempelverlagend kan werken en hoe je online de...

Stad Roeselare zet in op de ondersteuning van muziekfestivals en muziekevenementen, die door burgers en /of verenigingen georganiseerd worden. Hiervoor werd het reglement voor de subsidiëring van muziekevenementen ontwikkeld, waarbij organisatoren van financiële en logistieke steun kunnen...

Verenigingen en organisatoren die acties en projecten met een uitzonderlijke meerwaarde organiseren, kunnen een projectsubsidie aanvragen.

Door de toekenning van een werkingssubsidie voor erkende wijkcomités wil stad Roeselare die wijkwerkingen ondersteunen die het samenleven, de leefbaarheid, de inspraak en de communicatie in wijken, buurten en gebieden bevorderen. De stad wil zo de basiswerking van Roeselaarse wijkcomités...

Dit reglement beoogt de financiële ondersteuning van organisaties die jeugdwerk aanbieden aan maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren (3 tot 30 jaar) in Roeselare. Het aanbieden vertaalt zich in een regelmatige werking die zich op langere termijn (3 jaar) ontwikkelt. Door de werking op...

Lokale verenigingen kunnen een subsidie krijgen om hun werking verder uit te bouwen.

Economie en Werk

Stad Roeselare beschikt over een kaderreglement 'elk telt' voor sociale projecten die gelijke kansen bevorderen. Organisaties of (sociale) ondernemingen kunnen projectmatig subsidies ontvangen voor het bevorderen van gelijke kansen op vlak van onder andere tewerkstelling, sociale participatie...

De stad Roeselare wil zo weinig mogelijk leegstaande winkels in het kernwinkelgebied. Daarom steunt de stad de ondernemers met subsidies.

Vind jouw subsidie!

  • Ik wil een handelspand buiten het kernwinkelgebied een andere functie geven.
...

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) voorziet subsidies voor tewerkstellingsprojecten van bedrijven, organisaties en instellingen die tot doel hebben alle groepen goede kansen te geven op de arbeidsmarkt. Via het ESF-subsidie-instrument willen de Vlaamse overheid en de Europese Unie het Vlaamse...

Als je schade hebt geleden die veroorzaakt werd door wild of door een beschermde diersoort, dan kan je van de Vlaamse overheid een schadevergoeding krijgen.

Groenbemesters verbeteren de natuurlijke structuur en de humustoestand van de gronden. Ze verhinderen erosie en afspoeling en zijn milieuvriendelijk. Ze worden als organische meststof ingeploegd of geoogst als groenvoeder voor het vee. Land- en tuinbouwers kunnen een premie voor het inzaaien van...

In de subsidiedatabank kan je de belangrijkste steunmaatregelen voor ondernemingen van de provinciale, de Vlaamse, de federale en de Europese overheid opzoeken. Je vindt er alle basisinformatie over subsidies, maar ook over andere steunmogelijkheden, zoals financiering en advies.

De...

Stad Roeselare wil startende ondernemers in Roeselare ondersteunen en kent daarom een subsidie toe aan startende ondernemers in de vorm van opleidingen, te volgen bij de POM – Actie Voor Starters.

Elke startende ondernemer die zich registreert bij ‘Actie voor starters’ krijgt bij...

Het aantal starters stijgt jaarlijks opnieuw, en Roeselaarse starters kennen de hoogste overlevingsgraad in Vlaanderen. De dienst Economie van de stad Roeselare staat steeds voor je klaar. We geven je graag advies en wijzen je de kortste weg naar de juiste info en de volgende stappen om met je...

Wanneer je als uitbater van een horecazaak (gelegen in het kernwinkelgebied of op bepaalde centrumpleinen) jouw terras afbakent op een uniforme wijze met je collega’s in de nabije omgeving, dan kan je genieten van een subsidie tot 1.250 euro. Deze subsidie wil de horeca-uitbaters ondersteunen...

Als jouw onderneming hinder ondervindt van openbare werken die de toegang tot jouw vestiging ernstig bemoeilijken, kun je onder bepaalde voorwaarden een hinderpremie krijgen van de Vlaamse overheid. De hinderpremie is een forfaitair bedrag die je krijgt om je te helpen de nodige...

Groen, milieu en energie

Tussen 1 april en 31 juli kan je een aanvraag indienen voor het bekomen van een subsidie ter bescherming van zwaluwnesten. De subsidie bedraagt 25 euro per jaar onafhankelijk van het aantal nesten.

 

Kleine landschapselementen hebben een duidelijke meerwaarde voor het landschap. Ze zorgen voor een gevarieerd landschap en zijn een schuil- en broedplaats voor verschillende planten en dieren. Om deze zoveel mogelijk te behouden, subsideert de stad het onderhoud van deze kleine...

Als je schade hebt geleden die veroorzaakt werd door wild of door een beschermde diersoort, dan kan je van de Vlaamse overheid een schadevergoeding krijgen.

Een overzicht van alle subsidies, leningen, belastingverminderingen, … voor het bouwen of verbouwen van woningen in Roeselare. Raadpleeg ook zeker...

Lokale verenigingen kunnen een subsidie krijgen om hun werking verder uit te bouwen.

Onderwijs en Wetenschap

Stad Roeselare beschikt over een kaderreglement 'elk telt' voor sociale projecten die gelijke kansen bevorderen. Organisaties of (sociale) ondernemingen kunnen projectmatig subsidies ontvangen voor het bevorderen van gelijke kansen op vlak van onder andere tewerkstelling, sociale participatie...

Met deze subsidie ondersteunt de stad Roeselare scholen uit het basisonderwijs voor de organisatie van schoolopvang. Dit om een antwoord te bieden aan de vraag naar een divers aanbod van kinderopvang van schoolgaande kinderen.

Denk je eraan om jouw speelplaats te vergroenen?
Wil je dat de kinderen zich beter voelen, meer bewegen, creatiever spelen en terug wat meer samen kunnen leven met en in de natuur?
Wil je hen aan het werk zetten in een moestuintje of hen leren genieten van de natuurgeluiden?...

Als kinderen naar school gaan, kunnen de kosten oplopen. Daarom geeft de Vlaamse overheid in bepaalde gevallen een studietoelage.

Scholen die kiezen voor digitale integratie (integratie van een eigen digitaal toestel per leerling in alle lessen) kunnen een subsidie aanvraag, om een financiële korting toe te kennen aan ouders in armoede voor de aankoop van het IT-toestel via de school. 

Met deze subsidie wil de stad de Roeselaarse kinderopvanginitiatieven ondersteunen die schoolgaande kinderen opvangen. Dit om een antwoord te bieden op de vraag naar een divers aanbod van opvang voor schoolgaande kinderen.

Stad Roeselare beschikt over een kaderreglement ‘elk telt’ voor sociale projecten die gelijke kansen bevorderen. Basisscholen kunnen jaarlijks

  • financiële ondersteuning aanvragen voor projecten die gelijke kansen bevorderen
  • procesbegeleiding of coaching aanvragen

Dit reglement beoogt ondersteuning van sociale projecten die gelijke kansen bevorderen in Roeselare, op vlak van integratie, armoede, opvoeding, onderwijs, gezondheid, tewerkstelling, huisvesting, sociale participatie, … en door financiële ondersteuning en/of procesbegeleiding/coaching.

...

Welzijn en Gezondheid

Stad Roeselare geeft een vakantietoelage aan chronisch zieken en personen met een handicap (ongeschiktheid van minstens 66% of 9 punten bij de F.O.D. Sociale Zekerheid) die in Roeselare wonen.

Als je een handicap hebt, kun je moeilijkheden hebben om voor een inkomen te zorgen. Het kan zijn dat je niet méér kan verdienen dan 1/3de van wat een gezonde persoon kan verdienen. Ben jij in die situatie, dan kun je recht hebben op een minimuminkomen, de inkomensvervangende...

Donderdag 10 september organiseerde stad Roeselare een infoavond voor alle welzijns-, gezins-, sport-, cultuur- en jeugdverenigingen. Zo'n 150 aanwezigen kwamen luisteren naar een inleiding van de vrijetijdspas, hoe je als vereniging drempelverlagend kan werken en hoe je online de...

Gezinnen met een laag inkomen die al vier jaar of langer wachten op een sociale woning en in een private huurwoning wonen, kunnen in aanmerking komen voor een maandelijkse huurpremie.

Het Welzijnshuis...

(vroeger :Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden)

Als je een handicap hebt, lukt het soms niet meer alles nog zelf te doen. Men spreekt dan van een verminderde zelfredzaamheid. Vaak heb je hulp nodig van anderen: om eten te maken, je woning te onderhouden, je vervoer … Dat brengt extra kosten...

Stad Roeselare geeft een sociaal-pedagogische toelage voor kinderen met een handicap en verlengd minderjarigen die in Roeselare wonen.

Als je een laag inkomen hebt en van een slechte, onaangepaste woning naar een goede, aangepaste woning verhuist, kan je een tegemoetkoming in de huurprijs ontvangen. Dit heet de 'huursubsidie'. De nieuwe woning huur je op de private huurmarkt of bij een...

Denk je eraan om jouw speelplaats te vergroenen?
Wil je dat de kinderen zich beter voelen, meer bewegen, creatiever spelen en terug wat meer samen kunnen leven met en in de natuur?
Wil je hen aan het werk zetten in een moestuintje of hen leren genieten van de natuurgeluiden?...

Als kinderen naar school gaan, kunnen de kosten oplopen. Daarom geeft de Vlaamse overheid in bepaalde gevallen een studietoelage.

Met deze subsidie ondersteunt de stad Roeselare het vrijwilligerswerk in de consultatiebureaus voor het jonge kind.

Met deze subsidie wil de stad de Roeselaarse kinderopvanginitiatieven ondersteunen die schoolgaande kinderen opvangen. Dit om een antwoord te bieden op de vraag naar een divers aanbod van opvang voor schoolgaande kinderen.

Mantelzorg is de zorg die wordt gegeven aan een gezinslid, familie, partner, een buur, … die zwaar zorgbehoevend is. We spreken van mantelzorg als de zorg die wordt gegeven vrijwillig, van lange duur en intensief is.

Stad Roeselare beschikt over een kaderreglement ‘elk telt’ voor sociale projecten die gelijke kansen bevorderen. Basisscholen kunnen jaarlijks

  • financiële ondersteuning aanvragen voor projecten die gelijke kansen bevorderen
  • procesbegeleiding of coaching aanvragen

Dit reglement beoogt ondersteuning van sociale projecten die gelijke kansen bevorderen in Roeselare, op vlak van integratie, armoede, opvoeding, onderwijs, gezondheid, tewerkstelling, huisvesting, sociale participatie, … en door financiële ondersteuning en/of procesbegeleiding/coaching.

...

Stad Roeselare verleent jaarlijks een toelage voor de aankoop van extra restafvalzakken voor inwoners van Roeselare die lijden aan incontinentie of die thuisdialyse (peretoniaal dialysetechniek) toepassen.

Heb je een leuk idee voor je buurt? Een originele activiteit? Een mini-bibliotheek? De wens om zelf het groenonderhoud in de wijk te doen? Een ander overtuigend engagement? Wilde ideeën voor dat braakliggend stukje grond?

Het stadsbestuur wil initiatieven die het leven in een buurt...

Milieu en Energie

Denk je eraan om jouw speelplaats te vergroenen?
Wil je dat de kinderen zich beter voelen, meer bewegen, creatiever spelen en terug wat meer samen kunnen leven met en in de natuur?
Wil je hen aan het werk zetten in een moestuintje of hen leren genieten van de natuurgeluiden?...